Zgodnie z Uchwałą NR 26/238/2020 r. Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu  oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

    1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu, w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

    2. Udziela się zwolnienia z opłaty za pobyt na drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców/opiekunów prawnych uczęszczających równocześnie do żłobka. Zwolnienia z opłaty wynoszą odpowiednio:

a) na drugie dziecko - 50% opłaty za pobyt,

b) na kolejne dzieci - całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt.

    3. Za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 20% miesięcznej opłaty stałej.

    4. Ustala się, że maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu wynosi 10 złotych dziennie. 

    5. 5  Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 i § 2  oraz wymiar czasu pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem/opiekunem prawnym. 

 

Pobierz Uchwałę w sprawie wysokości opłat

Pobierz Uchwałę w sprawie wysokości opłat na czas trwania projektu