Ilustracja przedstawiająca wizualizację żłobka

Miejski Żłobek w Wieluniu to placówka, która powstaje dzięki funduszom własnym Gminy Wieluń i dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch+”, a zlokalizowana jest w Wieluniu, przy ul. Porzeczkowej. 

Jego atutem jest celowy projekt, od podstaw przygotowany i dostosowany do przepisów i norm określonych dla  placówek opiekuńczych, w których będą przebywały dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. 

Układ funkcjonalny placówki zapewni bezpieczeństwo podopiecznych i prawidłową organizację pracy oraz maksymalne wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Kolejnym atutem będzie plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych, dostosowany do możliwości dzieci. Ogródi budynek znajdą się na terenie ogrodzonym, co stworzy bezpieczne i przyjazne warunki dla wychowanków.

W placówce zaplanowano kuchnię wraz z całym zapleczem tak, aby prowadzić działalność gastronomiczną w pełnym zakresie, a przygotowywane posiłki były zgodne z normami i wytycznymi. Stwarza to również możliwość współpracy z lokalnymi dostawcami,  aby zapewnić świeże, ekologiczne produkty, które zapewnią prawidłowy rozwój psychoruchowy podopiecznych.

Miejski Żłobek to pierwsza placówka w naszym mieście w pełni przystosowana do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. Zaspokoi potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wychowanków oraz będzie wspierać rodziców w łączeniu życia rodzinnego z zawodowym.  Stworzone warunki pozwolą dzieciom uczęszczającym do żłobka swobodnie się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. 

 

W Miejskim Żłobku w Wieluniu podopieczni zawsze będą  na pierwszym miejscu,  ich bezpieczeństwo, szczęście oraz prawidłowy i harmonijny rozwój będzie nadrzędnym celem kadry pracowniczej oraz dyrektora placówki.

 

Zadania żłobka: 

 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • wyrównywaniu deficytów rozwojowych z poszczególnych zakresów funkcjonalnych,
 • dbanie o bezpieczeństwo,
 • współpraca z rodzicami, 
 • zapewnienie dzieciom odpowiedniego do ich wieku i stanu zdrowia żywienia zgodnego  z normami i zasadami dietetyki,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności, 
 • dążenie do sytuacji wywołujących pozytywne przeżycia,
 • nauka mowy, sygnalizowania potrzeb, samodzielne przyjmowanie posiłków 
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, 
 • rozbudzanie zainteresowań,
 • nauka przez aktywne działanie, 
 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka, 
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu przyrody,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych, 
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku, 
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 • pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata,
 • adekwatny do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania dobór treści edukacyjnych, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.