Uchwała Nr 1/2020 

Rady Rodziców  Miejskiego Żłobka w Wieluniu  

z dnia 24.09.2020r. 

W sprawie uchwalenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe oraz § 23 Regulaminu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców uchwala, co następuje: 

 

§1

Uchwala się wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym  2020/2021, w wysokości: 

50 zł - pierwsze dziecko uczęszczające do Miejskiego Żłobka w Wieluniu, 
25 zł - drugie dziecko uczęszczające do Miejskiego Żłobka w Wieluniu,  
zwolnione – trzecie i kolejne dziecko uczące się. 

§2

Środki na Radę Rodziców będą zbierane w każdym oddziale przez przedstawiciela Rady Klasowej.  

 §3

Środki zgromadzone ze składek na fundusz Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

§4

Składkę na Radę Rodziców należy uiścić:

do 15 listopada 2020 w kwocie 50 zł lub w dwóch ratach: 
do 15 listopada 2020 - 25 zł, 
do 15 marca 2021 - 25 zł.  

 §5

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Rodziców: 

Wioleta Małecka