Uchwała Nr 1/2020

Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu

z dnia 13.10.2021r.

w sprawie uchwalenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Na podstawie art. 12a pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) oraz § 8 pkt.2 Regulaminu Rady Rodziców, Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, w wysokości:

60 zł - pierwsze dziecko uczęszczające do Miejskiego Żłobka w Wieluniu, 30 zł - drugie dziecko uczęszczające do Miejskiego Żłobka w Wieluniu, zwolnione – trzecie i kolejne dziecko w żłobku.

§2

Wpłaty środków na fundusz Rady Rodziców można dokonać u opiekunek poszczególnych grup żłobkowych lub bezpośrednio u Skarbnika rady.

§3

Środki zgromadzone ze składek na fundusz Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

§4

Składkę na Radę Rodziców należy uiścić:

do 15 października 2021r. w kwocie 60 zł lub w dwóch ratach: do 15 października 2021r - 30 zł, do 15 lutego 2022r. - 30 zł.

§5

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.