Na spotkaniu Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu w 19 września 2022 r. podjęto uchwałę nr 1/2022 o ustaleniu wysokości składki na rzecz Rady Rodziców w kwocie 80 zł/rok jednogłośnie przez aklamację. Uchwała dołączona do protokołu.

W niezmiennym brzmieniu pozostawiono zasadę pobierania składek obowiązującą w roku 2021/2022 dającą możliwość rozłożenia składki na rzecz Rady Rodziców na 2 równe raty po 40 zł każda. Termin wpłaty ustalono:

I rata nie później niż do dnia 15.10.2022 r.

II rata nie później niż do dnia 15.02.2023 r.

Przewodnicząca złożyła wniosek, aby w myśl zasady obowiązującej w roku 2021/2022 drugie dziecko jednych rodziców uczęszczające do żłobka opłacało połowę kwoty składki na rzecz Rady Rodziców tj. 40 zł/rok, a trzecie dziecko tych samych rodziców zwolnione było z opłaty.

Wniosek przyjęto jednogłośnie przez aklamację.

Skarbnik złożył wniosek, aby wpłaty składki na rzecz Rady Rodziców od rodziców dzieci przyjmowane były do skarbników grup, a następnie przekazywane Skarbnikowi Rady Rodziców.

Wniosek przyjęto jednogłośnie przez aklamację.