ZARZĄDZENIE Nr 91/20

BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca

do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

oraz wprowadzenia Regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej i Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326z późń. zm.) oraz uchwały nr XXIII/383/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1749) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną rekrutującą dzieci na wolne miejsca do Miejskiego Żłobka na rok szkolny 2020/2021 w składzie:

 1. Aneta Jaskuła – Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu;

 2. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;

 3. Marzena Abramek – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu;

 4. Ewa Adamska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu;

 5. Anna Płuciennik - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu.

§ 2. Ustala się Regulamin prac Komisji Rekrutacyjnej, weryfikującej karty zgłoszenia do Miejskiego Żłobka prowadzonego przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się Regulamin rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2020/2021 w  Miejskim Żłobku w  Wieluniu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 91/20

Burmistrza Wielunia

z dnia 25 maja 2020 r.

 

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca

do Miejskiego Żłobka w Wieluniu w roku szkolnym 2020/2021

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.1. Komisja Rekrutacyjna będzie obradować w dniach 15-17.06.2020 r.

2. Komisja dokona rekrutacji na wolne miejsca w Miejskim Żłobku w Wieluniu na podstawie złożonych „Zgłoszeń kontynuacji pobytu dziecka” oraz „Kart zgłoszenia dziecka”, które będą przyjmowane w dniach 1- 12.06.2020 r.

II. Zadania komisji.

§ 2.1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Miejskiego Żłobka w  Wieluniu należy:

1) weryfikacja wszystkich „Kart zgłoszenia dziecka” pod względem formalnym;

2) dokonanie kwalifikacji dzieci wg następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Punktacja

 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracujący zawodowo lub uczący się na studiach dziennych

50

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)

20

 

Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

20

 

Dzieci mające rodzeństwo w żłobku

10

2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w żłobku, tworzy się listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

III. Postanowienia końcowe.

§ 3.1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.

3. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

4. Wszelkich informacji zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnych dotyczących prowadzonej przez Komisję rekrutacji udziela Dyrektor żłobka.

5. Wyniki rekrutacji ogłasza się poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Miejskiego Żłobka w Wieluniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 91/20

Burmistrza Wielunia

z dnia 25 maja 2020 r.

 

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

na rok szkolny 2020/2021

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Wieluniu na rok szkolny 2020/2021 określa:

 1. ogólne zasady przyjmowania kandydatów do żłobka;

 2. tryb postępowania rekrutacyjnego;

 3. terminy postępowania rekrutacyjnego;

 4. kryteria naboru;

 5. niezbędne dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym;

 6. ogólne zasady postępowania odwoławczego w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do żłobka.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Żłobku – należy przez to rozumieć Miejski Żłobek w Wieluniu, ul. Sadowa,
  98-300 Wieluń;

 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu;

 3. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka
  w Wieluniu;

 4. Stronie internetowej Żłobka - należy przez to rozumieć adres strony internetowej: http://www.zlobek.wielun.pl/.

II. Zasady rekrutacji

§ 3. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które uczęszczały do grup żłobkowych
w przedszkolach wieluńskich (Publiczne Przedszkole nr 1, nr 2, nr 4) w poprzednim roku szkolnym składają Zgłoszenie kontynuacji pobytu dziecka w żłobku (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie od 01.06.2020 r. do 12.06.2020 r.

2. Zgłoszenie kontynuacji pobytu dziecka w żłobku jest dostępne:

 1. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wieluniu;

 2. na stronie internetowej Żłobka http://www.zlobek.wielun.pl/.

 

§ 4. 1. Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Wieluniu polega na złożeniu wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka (załącznik nr 2 do regulaminu) określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

2. Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Żłobka w Wieluniu jest dostępna:

 1. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wieluniu;

 2. na stronie internetowej Żłobka http://www.zlobek.wielun.pl/.

§ 5. 1. Dokumenty będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu w dniach od 01.06.2020 r. do 12.06.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne do żłobka”. Zgłoszenie o kontynuacji pobytu w żłobku należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kontynuacji pobytu w żłobku”. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

2. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu sprawdzi kompletność oraz przeprowadzi analizę złożonych dokumentów. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach, zwróci się telefonicznie do rodziców/opiekunów z prośbą o uzupełnienie.

 

§ 6. Do Żłobka przyjmowane są:

 1. dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Wieluń;

 2. dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego,
  w którym dziecko ukończy 3 rok życia, z uwzględnieniem ust.3;

 3. w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

 

§ 7. Dzieci spoza Gminy Wieluń mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko
w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Wieluń i posiadania wolnych miejsc w  palcówce, bez zwiększania liczby grup wynikających z przeprowadzonego naboru.

 

§ 8. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

§ 9. Zgłoszenia dziecka do żłobka złożone przy użyciu innych formularzy niż opracowane przez Żłobek nie będą uwzględniane.

III. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

§ 10. Ustala się następujące terminy działań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021:

Terminy

Działania rekrutacyjne

01 - 12.06.2020 r.

Pobieranie oraz składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka oraz Zgłoszenia kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

 

Kartę i Zgłoszenie będzie można pobrać:

1) w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wieluniu;

2) na stronie internetowej Żłobka http://www.zlobek.wielun.pl/ .

Kartę i Zgłoszenie będzie można złożyć w pokoju nr 1
w Urzędzie Miejskim w Wieluniu

 

17.06.2020 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Miejskiego Żłobka w Wieluniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wieluniu

17 - 21.08.2020 r.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020/2021.

24 - 28.08.2020 r.

Uzupełnianie listy dzieci przyjętych do żłobka (w razie rezygnacji z miejsca w żłobku dziecka wcześniej przyjętego) z listy dzieci oczekujących na przyjęcie.

IV. Kryteria rekrutacji

§ 11.1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Żłobka w Wieluniu obowiązują kryteria ustalone przez Radę Miejską w Wieluniu Uchwałą nr XXIII/383/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.

2. Każdemu kryterium odpowiada określona liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

3. Spełnienie poniższych kryteriów należy potwierdzić odpowiednim dokumentem zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Kryteria

Punktacja

Dokument potwierdzający

 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracujący zawodowo lub uczący się na studiach dziennych.

50

Zaświadczenie z pracy/ uczelni

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

20

Oświadczenie/ karta dużej rodziny

 

Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

20

Orzeczenie o niepełnosprawności

 

Dzieci mające rodzeństwo w żłobku.

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

V. Zasady przyjęcia do żłobka

§ 12. Dyrektor żłobka prowadzi rejestr zgłoszeń, który będzie zawierał szczegółowe dane dotyczące dziecka, który jest chroniony zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.  
o   ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

§ 13. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości, jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę, jakiej wymaga ich stan zdrowia.

 

§ 14. W przypadku, kiedy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, Dyrektor żłobka weźmie pod uwagę zbliżony wiek oraz rozwój psychofizyczny dzieci.

 

§ 15. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w żłobku, tworzy się listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

 

§ 16. Zapisy dzieci do żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę posiadania wolnych miejsc, do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego, grup żłobkowych.

 

§ 17.1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka na dany rok szkolny.

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców w terminie określonym w regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

 

§ 18. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka kwestionujący nie umieszczenie dziecka na liście dzieci przyjętych mogą wnieść odwołanie do Dyrektora żłobka.

 

§ 19. W kolejnych latach rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do żłobka zamieszkali na terenie Gminy Wieluń potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z opieki poprzez złożenie „Zgłoszenia kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”, którą można pobrać w żłobku lub ze strony internetowej w terminach określonych
w regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 20. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Dyrektora żłobka.

 

§ 21. W uzasadnionych przypadkach żłobek zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu, co zostanie ogłoszone.

 

§ 22. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieluniu oraz na stronie internetowej żłobka.

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie kontynuacji pobytu dziecka w żłobku

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia dziecka do żłobka