Jesteśmy placówką, która zapewnia każdemu dziecku:

 • komfortowe warunki bytowe, zbliżone do domowych, 
 • życzliwą i miłą atmosferę, sprzyjającą wychowaniu dziecka,
 • właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 • pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie,
 • bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka, 
 • odpowiednie wyposażenie oraz kadrę, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje,
 • bogaty i atrakcyjny program pracy z dziećmi,
 • pozytywną atmosferę, sprzyjającą akceptacji każdego dziecka,
 • przeciwdziałanie izolacji i nietolerancji społecznej.

Jednocześnie:

 • sprawia, że czują się tu kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i możliwości,
 • wspomaga jego aktywność i kreatywność,
 • pomaga w rozwoju talentów,
 • przygotowuje je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami,
 • wspiera w pokonywaniu trudności i barier,
 • stara się, aby dzieci które potrzebują pomocy, zawsze znajdowały ją wśród wychowawców,
 • dąży do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb środowiska,
 • stwarza warunki wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb,
 • działa nowocześnie i twórczo, stosując innowacyjne metody pracy z dziećmi,
 • integruje się z innymi placówkami edukacyjnymi oraz środowiskiem lokalnym,
 • wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dziecka oraz rodziców,
 • zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka,
 • efektywnie wspiera rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego potrzebami, potencjałem i możliwościami,
 • wspiera rodzinę we wszystkich pełnionych przez nią funkcjach.