INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 

Z powodu przedłużenia okresu zawieszenia funkcjonowania żłobka  

do 16 kwietnia 2021 r.  

należy  najpóźniej do godz. 12.00 w piątek 9 kwietnia 2021 r. złożyć w sekretariacie żłobka wniosek o przyjęcie oraz oświadczenie (do pobrania poniżej). 

Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości proszę o zgłoszenie telefoniczne pod numer telefonu 43 821 89 88 w godzinach 9.00 – 12.00. Pozwoli nam to ocenić liczbę wychowanków, których rodzice są uprawnieni i będą korzystać z usług żłobka. 

Nadal mamy mocne ograniczenia kadrowe. Jesteśmy w stanie zapewnić opiekę jedynie 45 dzieciom. 

Dzieci będą przebywały najprawdopodobniej w innych niż zazwyczaj grupach oraz pod opieką innych opiekunek niż zawsze. 

Aneta Jaskuła 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dyrektor żłobka zapewnia opiekę dziecku na wniosek rodziców, którzy: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Wniosek o korzystanie z usług

 

 

 

Witaj  na stronie
Miejskiego Żłobka

w Wieluniu

 

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Miejski w Wieluniu bierze udział w projekcie pt.: 

 

 

„Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.  

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 

Czytaj więcej

 

stopka projektu loga polski województwa unii europejskiej oraz europejskiego funduszu socjalnego

W swoich działaniach będę konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki, stworzę nowoczesne i przyjazne....

Wyprawka dla dziecka w żłobku:

  • ubrania na zmianę - 3-4 komplety – 1 komplet prosimy przynieść do sali pozostałe zostawić w szatni dla dzieci, w szmacianej torbie/worku,
  • skarpetki antypoślizgowe,
Opiekunki zatrudnione w naszym żłobku to wykwalifikowana kadra, która posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zdobyte podczas wieloletniej pracy...
Dzień naszych podopiecznych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz określonego rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa stwarzając warunki zbliżone do domowych. Codzienny plan uwzględnia m. in: posiłki(...)
Żłobek prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30.
Naszym dietetykiem jest mgr  Katarzyna Markuszewska. W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym zamieszczamy jadłospis na dany tydzień.

Back to top