REGULAMIN RADY RODZICÓW

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU

Podstawa prawna

× Art. 12a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)

× § 11 Statutu Miejskiego Żłobka w Wieluniu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/383/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 1749)

§1. Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie żłobka. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Siedzibą Rady jest budynek Miejskiego Żłobka w Wieluniu, ul. Porzeczkowa 8 98-300 Wieluń

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu,

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Żłobka w Wieluniu,

5) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

6) Żłobku – należy przez to rozumieć Miejski Żłobek w Wieluniu,

7) Rodzicach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 3 ustawy.

§2. Zadania Rady Rodziców.

1. Współdziałanie ze żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i żłobek w procesie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym.

2. Uczestniczenie w życiu żłobka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy żłobka i zaspokajania potrzeb dzieci.

3. Prezentowanie wobec dyrektora i wychowawców oddziałów opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności żłobka.

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka informacji o planowanych działaniach na rzecz żłobka, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5. Współorganizacja imprez i uroczystości w żłobku.

6. Pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do żłobka.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

§3. Kompetencje Rady Rodziców.

1. Uchwalanie Regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) zadania i kompetencje Rady Rodziców,

b) tryb powoływania członków Rady Rodziców,

c) zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3. Uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny w żłobku.

4. Opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka, w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego.

5. Wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli, do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

6. Wizytacja przez przedstawicieli Rady Rodziców pomieszczeń żłobka i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości – do burmistrza miasta.

7. Opiniowane i wybór ofert zajęć dodatkowych.

8. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

§4. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

1. Rodzice z każdej grupy żłobkowej wybierają ze swojego grona trzy osoby (trójka grupowa), które będą przedstawicielami ogółu rodziców w danej grupie żłobkowej.

2. Wybory trójki grupowej przeprowadza opiekun danej grupy żłobkowej.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w danym roku szkolnym.

4. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku ustala dyrektor żłobka.

5. Zgłoszenia kandydatów do trójki dokonać mogą jedynie rodzice obecni na zebraniu i przy akceptacji większości rodziców.

6. Kandydaci do trójki muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

8. Członkowie każdej trójki grupowej wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców.

9. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

b) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

10. Jeżeli w ciągu roku skład trójki grupowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się nabór uzupełniający w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu.

11. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

12. Członkostwo w Radzie Rodziców lub trójce grupowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia żłobka przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym wychowanek kończy korzystanie z opieki w żłobku,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innego placówki, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenia się członkostwa,

d) nie brania udziału w pracach Rady lub odpowiednio trójki grupowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania.

13. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w wyżej wymienionych podpunktach stwierdza Rada Rodziców.

§ 5. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

1. Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela trójki grupowej każdego oddziału w żłobku.

2. Ze swojego składu Rada Rodziców wybiera przewodniczącego oraz skarbnika.

3. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

4. Przewodniczący oraz skarbnik wybierani są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

5. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

§ 6. Zadania dyrektora żłobka podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur.

2. Przeprowadzenie głosowania.

3. Policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

2. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.

3. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

5. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.

6. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.

7. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 7. Zadania członków Rady Rodziców

1. Zadania przewodniczącego:

a) Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

b) Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

c) Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.

d) Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

e) Ustalanie preliminarza wydatków.

f) Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności żłobka.

2.Zadania skarbnika:

a) Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

b) Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.

c) Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,

- pobieranie środków pieniężnych,

- składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców,

- dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

d) Kontrolowanie zgodności i celowości wydatków.

§ 8. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

W celu wspierania działalności statutowej żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin.

1. W żłobku może działać tylko jedna Rada Rodziców.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustalają rodzice na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.

3. Rodzice mogą wpłacać składkę za rok jednorazowo lub w dwóch ratach w terminach ustalonych w uchwale Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5. Fundusze Rady: obrót gotówki jest ewidencjonowany na „Arkuszu do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów”.

6. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szklanym podejmuje decyzję o sposobie przechowywania środków funduszu rady.

7. Środkami zgromadzonymi dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego i Skarbnika.

8. Fundusze mogą być przeznaczone na opłacenie koncertów, spektakli teatralnych, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i piśmiennych, elementów strojów i dekoracji, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy żłobka, warsztatów szkoleniowych dla rodziców; ubezpieczenia dzieci od NNW.

9. Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania za zgodą Rady Rodziców stanowią własność żłobka.

§ 9. Odpowiedzialnym z ramienia Rady Rodziców za całokształt działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców jest przewodniczący oraz skarbnik, do obowiązków których należy również:

1. organizowanie wpływów finansowych,

2. czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,

3. opracowanie, w porozumieniu z członkami rady projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową realizacją,

4. czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji,

5. organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej,

6. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych.

§ 9. Przekazanie funkcji członka RR zarówno w okresie kadencji, jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, z udziałem przewodniczącego.

§ 10. 1. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne:

a) Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.

b) Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

c) W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

d) Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo jego przewodniczący.

e) Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.

f) Uchwały Rady numeruje się zgodnie ze wzorem nr kolejny/rok. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku tj. od m-ca września.

2.Tytuł uchwały składa się z następujących części:

a) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

b) daty podjęcia uchwały,

c) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

§ 11. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby, z głosem doradczym.

§ 12. Zebrania Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice dzieci i przedstawiciele organów żłobka.

§ 13. Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności żłobka lub istotne interesy żłobka.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego i trzech członków Rady przez podjęcie stosownej uchwały.

5. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na półrocze. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców może zaprosić do udziału (z głosem doradczym) dyrektora żłobka i opiekunów grup żłobkowych.

7. Aby posiedzenie Rady było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady.

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców stanowią dokumentację żłobka.

9. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza członek Rady Rodziców.

§ 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.