REGULAMIN RADY RODZICÓW

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU

 

1. Postanowienia ogólne

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie żłobka. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Siedzibą Rady jest budynek Miejskiego Żłobka w Wieluniu, ul. Porzeczkowa 8 98-300 Wieluń

2. Zadania Rady Rodziców

 • Współdziałanie ze żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i żłobek w procesie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym.
 • Uczestniczenie w życiu żłobka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy żłobka i zaspokajania potrzeb dzieci.
 • Prezentowanie wobec dyrektora i wychowawców oddziałów opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności żłobka.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka informacji o planowanych działaniach na rzecz żłobka, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 • Współorganizacja imprez i uroczystości żłobka.
 • Pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do żłobka.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

3. Kompetencje Rady Rodziców

 • Uchwalanie Regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • zadania i kompetencje Rady Rodziców,
 • tryb powoływania członków Rady Rodziców,
 • zasady działalności finansowej Rady Rodziców.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok żłobka.
 • Opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka, w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego.
 • Wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 • Wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości – do burmistrza miasta.
 • Opiniowane i wybór ofert zajęć dodatkowych.
 • Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

4. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 • Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców.
 • Wybory do rady oddziałowej przeprowadza się na pierwszym zebraniu oddziałowym w każdym roku szkolnym.
 • Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku ustala dyrektor żłobka.
 • Wybory przedstawicieli - minimum trzech do rady oddziałowej przeprowadza wychowawca każdego oddziału.
 • Zgłoszenia kandydatów do rady dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu i przy akceptacji większości rodziców.
 • Kandydaci do rady muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 • Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
  • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 • Jeżeli w ciągu roku skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się nabór uzupełniający w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej.
 • W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 • Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:
  • ukończenia żłobka przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym wychowanek kończy korzystanie z opieki w żłobku,
  • w związku z przeniesieniem dziecka do innego żłobka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
  • zrzeczenia się członkostwa,
  • nie brania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania Rady.
 • Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w wyżej wymienionych podpunktach stwierdza Rada Rodziców.

5. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

 • Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rady oddziałowej każdego oddziału w żłobku.
 • Ze swojego składu Rada Rodziców wybiera przewodniczącego oraz skarbnika.
 • Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 • Przewodniczący oraz skarbnik wybierani są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.
 • Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 • Zadania dyrektora żłobka podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 • Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
 • Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.
 • Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.
 • Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Wybór przewodniczącego i skarbnika odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

6. Zadania członków Rady Rodziców

 • Zadania przewodniczącego:
  • Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
  • Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
  • Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.
  • Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
  • Ustalanie preliminarza wydatków
  • Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności żłobka
 • Zadania skarbnika:
  • Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
  • Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.
  • Prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”.
  • Pobieranie środków pieniężnych
  • Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców
  • Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
  • Kontrolowanie zgodności i celowości wydatków.

7. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

 • W celu wspierania działalności statutowej żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 • Fundusze mogą być przechowywane w Sejfie w Sekretariacie Miejskiego Żłobka w Wieluniu.
 • W żłobku może działać tylko jedna rada rodziców.
 • Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustalają rodzice na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.
 • Rodzice mogą wpłacać składkę za rok lub inny zadeklarowany okres na podstawie podpisanej deklaracji wpłat na dany rok żłobkowy.
 • Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
 • Fundusze Rady: obrót gotówki są ewidencjonowane w „Księdze wpływów i wydatków”.
 • Środkami zgromadzonymi dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego i skarbnika.
 • Fundusze mogą być przeznaczone na opłacenie koncertów, spektakli teatralnych, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i piśmiennych, elementów strojów i dekoracji, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy żłobka, warsztatów szkoleniowych dla rodziców; ubezpieczenia dzieci od NNW.
 • Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania za zgodą Rady Rodziców stanowią własność żłobka.
 • Odpowiedzialnym z ramienia Rady Rodziców za całokształt działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców jest przewodniczący/ wiceprzewodniczący / skarbnik, do obowiązków których należy również:
  • organizowanie wpływów finansowych,
  • czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
  • opracowanie, w porozumieniu z członkami RR projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową realizacją,
  • czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,
  • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty, udzielanie pomocy radom oddziałowym oraz komisjom problemowym w sprawach finansowo-gospodarczych,
  • organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej,
  • składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych.
 • Przekazanie funkcji członka RR zarówno w okresie kadencji, jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, z udziałem przewodniczącego.

8. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

 • Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.
 • Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
 • W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo jego przewodniczący.
 • Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.
 • Uchwały Rady numeruje się zgodnie ze wzorem nr kolejny//rok. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku tj. od m-ca września.
 • Tytuł uchwały składa się z następujących części:
  • oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
  • daty podjęcia uchwały,
  • możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 • Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby, z głosem doradczym.
 • Zebrania Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice dzieci i przedstawiciele organów Żłobka.
 • Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności żłobka lub istotne interesy Żłobka.

9. Postanowienia końcowe

 • Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 • W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 • Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.
 • Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego i trzech członków Rady przez podjęcie stosownej uchwały.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 • Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na półrocze. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców może zaprosić do udziału (z głosem doradczym) dyrektora żłobka i wychowawców oddziałów.
 • Aby posiedzenie Rady było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady.
 • Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców stanowią dokumentację żłobka.
 • Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza wiceprzewodniczący Rady Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.