Uchwała Nr 1/2023

Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie uchwalenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców Miejskiego Żłobka

w Wieluniu

Na podstawie art. 12a pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 tekst jednolity) oraz § 8 pkt 2 i pkt 3 Regulaminu Rady Rodziców, Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku 2023/2024 w wysokości:

100 zł - pierwsze dziecko,

50 zł - drugie dziecko,

0 zł - trzecie i kolejne dziecko w żłobku.

§ 2 1. Wpłaty środków na fundusz Rady Rodziców należy dokonać u Skarbnika grupy Żłobkowej do której uczęszcza dziecko.

2. Skarbnicy poszczególnych grup przekazują wpłaty Skarbnikowi Rady Rodziców w ustalonych poniżej terminach.

§ 3 Składkę na Radę Rodziców należy uiścić:

w jednej racie:

do 15 października 2023 r. w kwocie 100 zł na pierwsze dziecko lub 50 zł na drugie dziecko

w dwóch ratach:

do 15 października 2023 r. - 50 zł na pierwsze dziecko lub 25 zł na drugie dziecko do 15 lutego 2024 r. - 50 zł na pierwsze dziecko lub 25 zł na drugie dziecko

§ 4 Środki zgromadzone ze składek na funduszu Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

§ 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Burzyńska