Podstawowym celem funkcjonowania żłobka  jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej wspomagającej wyrównywanie szans rozwojowych dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. 

Do zadań żłobka należy: 

  • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 
  • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka,  
  • dbanie o bezpieczeństwo, 
  • dobór treści edukacyjnych adekwatny do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  
  • wzmacnianie poczucia wartości u dziecka oraz zaspokojenie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 
  • zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. 

W żłobku został opracowany autorski Program zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami edukacji. Podstawą programu jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju (zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Cel ten realizowany jest poprzez działania pedagogiczne, w których dziecko rozwija się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Program zajęć stanowi wielokierunkową strategię stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Zabawa uaktywnia zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.   

  W programie przedstawiono warunki i standardy opieki w Miejskim Żłobku w  Wieluniu. Opisano cele, założenia programu oraz metody i formy pracy, opracowano treści edukacyjne z podziałem na miesiące  i tygodnie. W oparciu o autorski program opiekunki przygotowują miesięczne plany pracy dla każdej grupy żłobkowej. 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne oparte są na zabawach ruchowych, umuzykalniających, manipulacyjno-konstrukcyjnych, zajęciach artystycznych, nauce samodzielności. Opiekunki wykorzystują nowoczesne metody pracy z dziećmi – sensoplastykę, kinezjologię edukacyjną Paul’a i Gail Dennisonów, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, dobrego startu Marty Bogdanowicz, metodę Marii Montessori, masaż relaksacyjny, metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, bajkoterapię, muzykopterapię, metodę malowania dziesięcioma palcami Ruth Show,  ekspresji  ruchowej Carla Orffa,  opowieści ruchowej Józefa Gotfryda Thulina. 

W żłobku dostępne są dla naszych wychowanków zajęcia dodatkowe: 

 Opiekunki prowadzą obserwacje aktywności dzieci  i przekazują je codziennie rodzicom, prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, zdjęcia umieszczane są na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej placówki. 

Opracowano  arkusze obserwacji dzieci z podziałem na grupy wiekowe, jako metodę ewaluacji rozwoju i osiągnięć wychowanków.  Obserwacja celowa przeprowadzana będzie trzy razy w roku. Arkusze obserwacji służą również jako narzędzie diagnostyki i wyrównywania deficytów rozwojowych w przypadku zauważonych u dzieci trudności, problemów czy też   
zaburzeń w rozwoju. 

W placówce prowadzona jest dokumentacja pracy z dziećmi:  

  • dzienna – zapisy w dzienniku zajęć żłobkowych, 
  • miesięczna – miesięczne plany pracy przygotowane w oparciu o autorski program zajęć, 
  • indywidualna dla każdego dziecka – dotycząca jego potrzeb i osiągnięć w rozwoju.  

 

Obchodzimy typowe i nietypowe święta w naszym Żłobku 

Kalendarz obfituje w ogromną liczbę nietypowych świąt. Praktycznie do każdego dnia w kalendarzu przypisane jest jakieś święto. W naszym Żłobku mamy wiele okazji do świętowania. Wśród typowych świąt, które obchodzimy w placówce są: 

30 września – Dzień Chłopaka

25 października – Dzień Kundelka

25 listopada - Dzień Pluszowego Misia  

6 grudnia – Ubieranie choinki

21-22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka  

Styczeń – luty – Bal karnawałowy

17 lutego – Światowy Dzień Kota

8 marca – Dzień Kobiet

24 maja – Dzień Matki i Ojca

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka