UCHWAŁA NR LXIV/797/22 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu  oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

    1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

    2.Udziela się zwolnienia z opłaty za pobyt na drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców/opiekunów prawnych uczęszczających równocześnie do żłobka. Zwolnienia z opłaty wynoszą odpowiednio:

a) na drugie dziecko - 50% opłaty za pobyt,

b) na kolejne dzieci - całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt.

    3. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin w wysokości 20% kwoty wynikającej z ust. 1 za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka ponad 10 godzin.

    4. Ustala się, że maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu wynosi 10 złotych dziennie.

    5. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 i § 2 oraz wymiar czasu pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicem/opiekunem prawnym.

 

Zmiana opłat za pobyt i wyżywienie od 1 stycznia 2024

Aneks do umowy od 1 stycznia 2023

Zarządzenie nr 3 2022 Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 8 w sprawie wysokości opłat

Informacja o sposobie płatności